Záštity, garanti a podporovatelé Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí 

Mezi nejvýznačnější podporu pak bezesporu řadíme tu, jež Chartě vyslovily resorty MZe a Mžp. Obě ministerstva se vyjádřila velmi kladně k tomuto významnému kroku, který krmivářský segment, zastřešený Spolkem pro komodity a krmiva, učinil.

Tyto deklarace výše zmíněných resortů jsou velice zásadním poselstvím a vzkazem veřejnosti odborné i laické, národní i nadnárodní.

Národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí je podporována řadou velice významných státních i nestátních organizací.

Spolek pro komodity a krmiva si velmi cení těchto získaných podpor, přičemž další jsou již v jednání, a budou zde na www stránce pravidelně doplňována a aktualizována.

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí získala podporu resortu MZe:

MZ
ministerstvo životního prostředí
Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí získala podporu resortu Mžp:
ministerstvo životního prostředí

Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí získala podporu resortu Mpo:

ministerstvo průmyslu a obchodu

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.