Národní Charta Udržitelné Výroby Krmiv a Krmných Směsí

Důvodem, cílem a ambicí české národní Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí bylo zformování slavnostního memoranda a významné deklarace, kterými se krmivářské provozy, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva, zaváží dodržovat principy udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

Zároveň tento důležitý, bez přehánění milníkový dokument, slouží i marketingově, pro ještě vyšší zlepšení pohledu veřejnosti odborné i laické, jakož i veškerých dalších stakeholders, na odvětví výroby krmiv a krmných směsí. Vzhledem k tzv. „zelenému a udržitelnému“ trendu, který uvnitř EU a na trhu globálně panuje, je tato Charta jistě velice aktivním a pozitivním počinem – odvětví výroby krmiv a krmných směsí, zastřešené Spolkem pro komodity a krmiva, proaktivně iniciovalo to, co pevně zapadá do obou výše uvedených trendů.

Česká národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí vznikla vedle evropské charty udržitelnosti krmiv („z pera“ FEFAC, celoevropské federace výrobců krmiv), kdy česká Charta obsahuje body, ambice a cíle adaptované ryze a konkrétně pro české podnikatelské prostředí.

Tlak na udržitelnost krmiv a živočišné produkce jako takové, je diametrálně odlišný napříč celou Evropou, proto – vedle charty evropské – vznikají i charty národní, tím i tato česká. Charta je plně podporována dotčenými resorty – MZe a Mžp. K Chartě budou postupně připojováni signatáři napříč celou Českou republikou, z řad výrobců krmiv a krmných směsí, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva.

Slavnostní představení Charty se uskutečnilo v říjnu 2021, při příležitosti již 26. konference o krmivech, konané pod záštitou pana ministra Miroslava Tomana.
Níže podepsaní deklarují, že při výrobě krmiv
a krmných směsí budou svým jednáním:

1/ PŘISPÍVAT KE KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ VÝROBĚ

 • Snižováním podílu emisí skleníkových plynů spojených s výrobou krmiv a krmných směsí, investicemi do nových technologií (např. kotelna apod.), vyšším využitím obnovitelné energie, což přímo souvisí se všemi dalšími body v tomto tématu.
 • Zvyšováním podílu surovin s nižší ekologickou stopou, to znamená např. upřednostnění lokálních dodavatelů oproti zahraničním (v případě, že surovina je srovnatelná).
 • Pěstováním méně náročných plodin (odolnější odrůdy, živinově méně náročné).
 • Zvýšením produkce takových krmiv, které snižují množství plynů vznikajících při jejich trávení, technologické procesy spojené se zvýšením stravitelnosti – tepelné ošetření, extruze, odrůdy s nižším obsahem antinutričních látek.
 • Minimalizováním vzdálenosti, na kterou jsou dopravovány suroviny a krmné materiály určené pro výrobu krmiva – podpora lokálně pěstovaných plodin.
 • Nákupem surovin z bližší vzdálenosti, pokud jsou dostupné a srovnatelné, nebo např. s vyšší trvanlivostí, upřednostněním jednoho většího závozu než dvou menších.
 • Zvýšením podílu surovin nakoupených od místních zemědělců a dodavatelů.
 • Upřednostňováním takových obalů, které jsou dlouhodobě udržitelné, šetrné a recyklovatelné. To znamená např. použití papírových obalů, recyklovatelných obalů, snížení použití plastů (tam kde je to možné), případně větší využití volně ložených produktů oproti big bagům, což znamená méně odpadu apod.

2/ PODPOROVAT UDRŽITELNOU VÝŽIVU SKRZE ZVÝŠENÉ VYUŽITÍ ZDROJŮ

 • Zvýšením podílu vedlejších produktů potravinářského nebo bio-palivového průmyslu. Zapojení druhotných produktů do krmných dávek jako např. mláto, výpalky (DDGS), cukrové řízky, melasa, apod.
 • Optimalizováním nutričního obsahu v krmivech (zejména dusíku a fosforu). Tzn. neustálá práce s recepturami, tak jako dosud. Dokonalejší optimalizační SW programy na tvorby receptur, zařazování enzymů a látek zvyšujících stravitelnost (např. extrakty rostlin) a podporující trávení a zlepšení integrity střeva.
 • Minimalizováním množství odpadu vyprodukovaného při výrobě krmiv či krmných směsí. Jako správný hospodář, s minimalizací odpadů a maximalizací jejich využití. Využití např. odpadního tepla, investice do technologie výroby krmných směsí s cílem „bezezbytkové“ cesty, snížení prašnosti při výrobě a transportu KS.
 • Dalším zlepšováním konverze krmiva – použití kvalitnějších, lépe stravitelných surovin, přesnější optimalizace receptur z pohledu potřeby živin dané kategorie zvířat, použití látek zlepšující prostředí střeva, podpora trávicích enzymů …

3/ PODPOROVAT PRAKTIKY ZODPOVĚDNÉHO NÁKUPU

 • Upřednostňováním nákupu udržitelných surovin, místních surovin nebo surovin pocházející z bližších oblastí oproti jiným (samozřejmě pokud kvalitativně a cenově vyhovují), podpora proteinových plodin (hrách, lupina, soja ..)
 • Snižováním podílu surovin pocházejících z odlesněných oblastí (v našem případě se toto našich členů příliš netýká, velcí výrobci a dovozci např. sójových šrotů se k této iniciativě sami zavázali), odlesněné oblasti jsou např. Brazílie – oblasti pralesů Cerrado, kde se ve velkém pěstuje sója nebo indonéské ostrovy kvůli palmovému oleji.
 • Podporou produkce domácích zdrojů surovin pro výrobu KS a certifikace a sledování původu nakupovaných surovin.
 • Zajištěním systému vzorkování a dosledovatelnosti krmiv. Kompletním přehledem o používaných surovinách, zajištěnou dosledovatelností (v tomto případě podobné jako např. principy GMP+). Tomuto bodu lze vyhovět např. interním auditem/testem dosledovatelnosti, pokud člen nemá zavedený jiný systém. Certifikovaný systém kvality zajišťující zdravotní nezávadnost a bezpečnost výroby krmiv a potravin, – zajištění kvality krmiva z pohledu potřeb dané kategorie zvířat.

4/ PŘISPÍVAT K POHODĚ ZVÍŘAT A JEJICH WELFARE

 • Používáním kvalitních a bezpečných krmiv (toto znamená např. použití pouze certifikovaných nebo auditovaných dodavatelů surovin, případně dodržet testování šarží, namátkové kontroly apod.) Podporou střevní mikroflory, vybilancováním poměrů živin v krmivu, použitím surovin s dietetickým efektem = zlepšení zdravotního stavu, pravidelná laboratorní kontrola vstupních surovin a vyráběných KS.
 • Dbáním na životní podmínky a welfare zvířat. Správnou recepturou a vyváženou výživou dbají výrobci krmiv na životní podmínky a welfare zvířat. Jejich odborní poradci mohou zemědělcům a chovatelům nadále radit, jak životní podmínky zvířat vylepšovat. Podpora opatření zlepšujících mikroklima na farmách a faremní managment.
 • Snižováním používání antibiotik v krmivech a živočišné výrobě. Toto je obecný celosvětový trend, podíl antibiotik se snižuje ve prospěch alternativních látek, sloužící jako přírodní antibiotika a zdroje vitamínů, např. beta-glukany, huminové kyseliny, kvasinky, pivovarské kvasnice, rostlinné extrakty pro zlepšení střevní integrity.

5/ PŘISPÍVAT KE KVALITĚ ŽIVOTA NA VENKOVĚ

 • Edukací zákazníků a zemědělců o udržitelném způsobu zemědělství, vzdělávání zákazníků a chovatelů uspořádáním seminářů, kde bude udržitelnost a welfare jedním z témat, umožnění např. stáže studentům, zahraniční praxe…
 • Dbáním na dobré pracovní podmínky zaměstnanců v sektoru, zvyšováním kvality pracovního prostředí, vybavením pracovišť, pracovními pomůckami a bonusy pro zaměstnance….
 • Zajištěním spravedlivého příjmu všech účastníků hodnotového řetězce. Tlak např. na řetězce i zpracovatele na spravedlivé rozdělení hodnot a profitability všech účastníků potravinářského řetězce.
 • Nulovou tolerancí k jakékoliv diskriminaci – platové, genderové aj., podporou zlepšování vztahů na pracovišti.
 • Dbáním o kvalitu půdy a zajištěním bezpečnosti potravin, což souvisí s předchozími body, vzděláváním zákazníků, zemědělců a chovatelů, vyžadováním dodržování hodnot udržitelnosti od dodavatelů zemědělských komodit. Podpora chovu hospodářských zvířat jako zdroje organického hnojení půdy, větší rozmanitost v osevních postupech a podpora pěstování plodin se zlepšujícím efektem půdy, pěstování meziplodin a zelené hnojení.
 • Investicemi do výzkumu, inovací a vývoje alternativních vstupních surovin. Uváděním na trh nových produktů, receptur, souvisejících s udržitelností, např. zařazení alternativních komponent, investice do vývoje a testování odolnějších plodin z hlediska výskytu chorob a snížení chemického ošetření porostů a používání prostředků šetrnějších k životnímu prostředí.

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.