Národní Charta Udržitelné Výroby Krmiv a Krmných Směsí

Důvodem, cílem a ambicí české národní Charty udržitelné výroby krmiv a krmných směsí bylo zformování slavnostního memoranda a významné deklarace, kterými se krmivářské provozy, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva, zaváží dodržovat principy udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

Zároveň tento důležitý, bez přehánění milníkový dokument, slouží i marketingově, pro ještě vyšší zlepšení pohledu veřejnosti odborné i laické, jakož i veškerých dalších stakeholders, na odvětví výroby krmiv a krmných směsí. Vzhledem k tzv. „zelenému a udržitelnému“ trendu, který uvnitř EU a na trhu globálně panuje, je tato Charta jistě velice aktivním a pozitivním počinem – odvětví výroby krmiv a krmných směsí, zastřešené Spolkem pro komodity a krmiva, proaktivně iniciovalo to, co pevně zapadá do obou výše uvedených trendů.

Česká národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí vznikla vedle evropské charty udržitelnosti krmiv („z pera“ FEFAC, celoevropské federace výrobců krmiv), kdy česká Charta obsahuje body, ambice a cíle adaptované ryze a konkrétně pro české podnikatelské prostředí.

Tlak na udržitelnost krmiv a živočišné produkce jako takové, je diametrálně odlišný napříč celou Evropou, proto – vedle charty evropské – vznikají i charty národní, tím i tato česká. Charta je plně podporována dotčenými resorty – MZe a Mžp. K Chartě budou postupně připojováni signatáři napříč celou Českou republikou, z řad výrobců krmiv a krmných směsí, jež jsou členy Spolku pro komodity a krmiva.

Slavnostní představení Charty se uskutečnilo v říjnu 2021, při příležitosti již 26. konference o krmivech, konané pod záštitou pana ministra Miroslava Tomana.
Níže podepsaní deklarují, že při výrobě krmiv
a krmných směsí budou svým jednáním:

1/ PŘISPÍVAT KE KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ VÝROBĚ

 • Snižováním podílu emisí skleníkových plynů spojených s výrobou krmiv a krmných směsí Investice do nové technologie např. (kotelna apod.), vyšší využití obnovitelné energie, přímo souvisí se všemi dalšími body v tomto tématu. – sklizeň komodit (optimalizace skl. linky) , skladování komodit
 • Zvyšováním podílu surovin s nižší ekologickou stopou to znamená např. upřednostnění lokálních dodavatelů oproti zahraničním (v případě, že surovina je srovnatelná). – pěstování méně náročných plodin plodin… ( odolnější odrůdy , živinově méně náročné)
 • Zvýšením produkce takových krmiv, které snižují množství plynů vznikajících při jejich trávení technologické procesy spojené e zvýšením stravitelnosti – tepelné ošetření , extruze, – odrůdy s nižším obsahem antinutričních látek.
 • Minimalizováním vzdálenosti, na kterou jsou dopravovány suroviny a krmné materiály určené pro výrobu krmiva – podpora lokálně pěstovaných plodin , Nákupem surovin z bližší vzdálenosti, pokud jsou dostupné a srovnatelné, nebo např. vyšší trvanlivost, = jeden větší závoz než dva menší.
 • Zvýšením podílu surovin nakoupených od místních zemědělců a dodavatelů Přímo souvisí s bodem 1.2
 • Upřednostňováním takových obalů, které jsou dlouhodobě udržitelné, šetrné a recyklovatelné To znamená např. použití papírových obalů, recyklovatelných obalů, snížení použití plastů (tam kde je to možné), případně více používání např. volně ložených produktů oproti big bagům = méně odpadu apod.

2/ PODPOROVAT UDRŽITELNOU VÝŽIVU SKRZE ZVÝŠENÉ VYUŽITÍ ZDROJŮ

 • Zvýšením podílu vedlejších produktů potravinářského nebo bio-palivového průmyslu Zapojení druhotných produktů do krmných dávek jako např. mláto, výpalky (DDGS), cukr. Řízky, melasa, apod.
 • Optimalizováním nutričního obsah v krmivech (zejména dusíku a fosforu) Tzn. neustálá práce s recepturami, tak jako dodnes. – dokonalejší optimalizační SW programy na tvorby receptur, zařazování enzymů a látek zvyšujících stravitelnost (např.extrakty rostlin) a podporující trávení a zlepšení integrity střeva
 • Minimalizováním množství odpadu vyprodukovaného při výrobě krmiv či krmných směsí Jako správný hospodář, minimalizace odpadu (např. přejezdy mezi výrobky apod.) a jejich využití. Využití např. odpadního tepla. Investice do technologie výroby krmných směsí např „bezezbytkové“ cesty, snížení prašnosti při výrobě a transportu KS,
 • Dalším zlepšování konverze krmiva – použití kvalitnějších lépe stravitelných surovin , přesnější optimalizace receptur z pohledu potřeby živin dané kategorie zvířat , použití látek zlepšující prostředí střeva , podpora trávicích enzymů …(Souvisí s bodem 2.2. Každá nová receptura nebo její úprava se sem dá zařadit)

3/ PODPOROVAT PRAKTIKY ZODPOVĚDNÉHO NÁKUPU

 • Zvyšováním (upřednostňováním) nákupu udržitelných surovin Opět jako v bodě 1, souvisí s upřednostněním místních surovin nebo surovin pocházející z bližších oblastí oproti jiným, samozřejmě pokud kvalitativně a cenově vyhovují.. – upřednostňování místních zdrojů surovin , podpora proteinových plodin ( hrách , lupina , soja ..)
 • Snižováním podílu surovin pocházejících z odlesněných oblastí V našem případě se toto našich členů tolik netýká, velcí výrobci a dovozci např. sójových šrotů (ABCD) se k této iniciativě sami zavázali, odlesněné oblasti jsou např. Brazílie oblasti pralesů Cerrado, kde se ve velkém pěstuje sója nebo indonéské ostrovy – palmový olej. – podpora produkce domácích zdrojů surovin pro výrobu KS a certifikace a sledování původu nakupovaných surovin
 • Zajištěním systému vzorkování a dosledovatelnosti krmiv Mít kompletní přehled o používaných surovinách, mít zajištěnou dosledovatelnost, v tomto případě podobné jako např. principy GMP+. Tomuto bodu lze vyhovět např. interním auditem/testem dosledovatelnosti pokud člen nemá zavedený jiný systém. Certifikovaný systém kvality zajišťující zdravotní nezávadnost a bezpečnost výroby krmiv a potravin, – zajištění kvality krmiva z pohledu potřeb dané kategorie zvířat

4/ PŘISPÍVAT K POHODĚ ZVÍŘAT A JEJICH WELFARE

 • Používáním kvalitních a bezpečných krmiv Opět obecně, toto znamená např. použití pouze certifikovaných nebo auditovaných dodavatelů surovin, případně dodržet testování šarží, namátkové kontroly apod. Podpora střevní mikroflory, vybilancování poměrů živin v krmivu , použití surovin s dietetickým efektem = zlepšení zdravotního stavu, pravidelná lab.kontrola vstupních surovin a vyráběných KS
 • Dbáním na životní podmínky a Welfare zvířat Toto souvisí např. s recepturami z bodu č. 2 – Správnou recepturou a vyváženou výživou dbají výrobci krmiv na životní podmínky a Welfare zvířat. Jejich odborní poradci mohou zemědělcům a chovatelům nadále radit, jak životní podmínky zvířat vylepšovat. Podpora opatření zlepšující mikroklima na farmách a faremní managment
 • Snižováním používání antibiotik v krmivech a živočišné výrobě Toto je obecný celosvětový trend, podíl antibiotik se snižuje ve prospěch alternativních látek sloužící jako přírodní antibiotika a zdroje vitamínů, např. beta-glukany, huminové kyseliny, kvasinky, pivovarské kvasnice , rostlinné extrakty pro zlepšení střevní integrity.

5/ PŘISPÍVAT KE KVALITĚ ŽIVOTA NA VENKOVĚ

 • Edukací zákazníků a zemědělců o udržitelném způsobu zemědělství Jako v bodě 4.2; vzdělávat zákazníky a chovatele uspořádáním seminářů, kde bude udržitelnost a welfare jedním z témat, umožnění např. stáže studentům, zahraniční praxe…
 • Dbáním na dobré pracovní podmínky zaměstnanců v sektoru Bez komentáře, zvyšování kvality pracovního prostředí, vybavení pracovišť, pracovní pomůcky a bonusy pro zaměstnance….
 • Zajištěním spravedlivého příjmu všech účastníků hodnotového řetězce Tlak např. na řetězce i zpracovatele na spravedlivé rozdělení hodnot a profitability všech účastníků potrav.řetězce
 • Nulovou tolerancí k jakékoliv diskriminaci Platová diskriminace pohlaví apod.. podpora zlepšování vztahů na pracovišti
 • Dbáním o kvalitu půdy a zajištěním bezpečnosti potravin Souvisí s předchozími body, vzděláváním zákazníků, zemědělců a chovatelů, případně vyžadováním dodržování hodnot udržitelnosti od dodavatelů zemědělských komodit Podpora chovu hosp.zvířat jako zdroje organického hnojení půdy, Větší rozmanitost v osevních postupech a podpora pěstování plodin se zlepšujícím efektem půdy, pěstování meziplodin a zelené hnojení
 • Investicemi do výzkumu, inovací a vývoje alternativních vstupních surovin Uvádění na trh nových produktů, receptur, souvisejících s udržitelností, např. zařazení alternativních komponent, investice do vývoje a testování odolnějších plodin z hlediska výskytu chorob a snížení chemického ošetření porostů a používání prostředků šetrnějších k životnímu prostředí

 

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.