CHARTA UDRŽITELNÉ

VÝROBY KRMIV

PROČ JE UDRŽITELNOST

DŮLEŽITÁ?

PŘIPOJTE SE!

Udržitelný rozvoj je tématem, které celosvětově prolíná do naprosto každé oblasti lidské činnosti.

Potřeba učinit celý náš svět udržitelným se v posledních letech stala skutečně velmi významnou v Evropě i v celém světě. Téměř všechny země světa totiž musí řešit zásadní a palčivé výzvy, jimiž jsou kupř. změna klimatu, demografické změny, ztráta úrodné půdy či prohlubující se nerovnosti.
Českou proaktivní odpovědí, konkrétně tedy odpovědí českého segmentu výroby krmiv a krmných směsí, je právě česká národní Charta udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

DOBROVOLNÝ
ZÁVAZEK

Členové Spolku pro komodity a krmiva se mohou připojit k této Chartě, a zveřejnit tak svůj závazek k udržitelnému rozvoji.

SLEDOVÁNÍ
VÝSLEDKŮ

Pomocí dat a odpovídajících indikátorů, lze sledovat, jak se ho daří v budoucích letech realizovat a naplňovat.

PREZENTACE
VEŘEJNOSTI

Všechny připojené firmy, stejně tak jako proces naplňování jejich závazků pravidelně prezentujeme veřejnosti.

Udržitelný rozvoj je takový druh rozvoje, který se snaží eliminovat, nebo přinejmenším alespoň zmírnit, veškeré negativní projevy dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Minulý i současný vývoj, založený především na ekonomickém růstu, se naprosto nezvratně podepisuje na podobě a na fungování celé naší planety. Většina přírodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž v podstatě o takříkajíc „rozvoj na dluh.“

Udržitelný rozvoj proto nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale také i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Zásadní otázkou proto je, jak uchovat kvalitu života a zároveň zajistit potřeby současných generací, aniž by bylo jakkoli ohroženo a narušeno naplnění potřeb budoucích generací. Stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíř společnosti jsou opravdu velice úzce propojeny a že jednoduše nelze jeden z nich upřednostnit na úkor ostatních.